Home » ไวท์แฟง by Jack London
ไวท์แฟง Jack London

ไวท์แฟง

Jack London

Published
ISBN :
Paperback
312 pages
Enter the sum

 About the Book 

มันเงยหนาขึนหาดวงจันทร กลามเนือลำคอของมันกระตุกเกรงเปิดปากปลอยใหความเปลียวเหงาและความกลัวกลันเปนเสียงรองโหยหวนออกมามันเปนเสียงรองทีทดแทนอดีตแสนเศราและความทุกขฺลำเคญเสียงรองแหงความลำบากยากเขนและอันตรายทีรอมันอยูขางหนามันคือเสียงหอนของหมาปา หอนอยMoreมันเงยหน้าขึ้นหาดวงจันทร์ กล้ามเนื้อลำคอของมันกระตุกเกร็งเปิดปากปล่อยให้ความเปลี่ยวเหงาและความกลัวกลั่นเป็นเสียงร้องโหยหวนออกมามันเป็นเสียงร้องที่ทดแทนอดีตแสนเศร้าและความทุกข์ฺลำเค็ญเสียงร้องแห่งความลำบากยากเข็นและอันตรายที่รอมันอยู่ข้างหน้ามันคือเสียงหอนของหมาป่า หอนอย่างโหยหวนและสุดเสียงมันเป็นการหอนครั้งแรกของไวท์แฟง